VÅRA HÄGN

Sumpen

Vårt minsta hägn. Här börjar vi med unga eller oerfarna hundar. Området är blandskog av tall och gran med ett litet inslag av björk, samt en mindre kanal med vatten.

   

Ravinen 

Detta hägn är också ett nybörjarhägn, skillnaden mot sumpen är, en ravin mellan två mindre berg,

vilket ger hunden lite bekymmer, då kontakten med föraren försvåras.

Berget

Nu höjer vi ribban lite. Ett större hägn på 2,9 ha som består av ett stort berg omgivet av ett område med tät gran. Andra delen består av äldre tallskog och öppen terräng med högt gräs, på sommaren med stora stenar och mindre buskar. Hundar som släpps här behöver lite mera självständighet, då vildsvinen springar mera.

HÄGN

Hundförare och hund
Träning på Boda Starten på träningen är viktig. Målet är att presentera en jaktsituation som passar varje hund. Det har dels att göra med hundens eventuella erfarenheter, ålder och mentala mognad. Men rasen och det nedärvda jaktsättet spelar också en roll.  Vi vet att täta områden passar bättre när terriers och ställande hundar ska introduceras. När det gäller stötande och drivande hundars första träningstillfällen passar hägn med lite mer öppen terräng och storskog bättre.
Lorem Ipsum Dolor

Galten

Ett lite större hägn på 3,2 ha som har den tättaste vegetationen, Galten består till 50 % av tät gran med inslag av björk och fina små berg insprängt med enbuskar. Resterande delen av hägnet är förstagångs gallrad tallskog. Hägnet är mest lämpat för rutinerade hundar.

Slänten

Det är vårt nyaste hägn på 3 ha. Ett mera öppet hägn med stora stenar, blandad tät skog i den ena änden och små buskar och högt gräs i den andra, samt lite våtmark.

Grillkojan

Ett avvåra diplomhägn.

Här är terrängen mycket allsidig med berg, enbuskar, granskog i olika åldrar, samt en förstagångs

gallrad tallskog. På ena långsidan av diplomhägnet finns en åkermark på ca 1,3 ha. Hägnet ger

hundarna som skall diplomeras en svårhetsgrad som motsvarar förhållanden under en jakt.

Stenröset

Det nyaste av våra diplomhägn.

Storleksmässigt är det ca samma storlek som Grillkojan, men med lite annorlunda vegetation.

Området är uppdelat med en liten åker mellan storskog, nyplanterad gran, vilket gör, att hundarna

måsta nära vildsvinen för att resa dem.

Ett hägn som i svårhetsgrad är likvärdigt Grillkojan. Alla hundar som testas, har samma

förutsättningar.

Utsikten

Det största av alla våra träningshägn på 5,3 ha  Två berg delar av hela området med en åker emellan, där både gräs och björk får växa fritt. Hägnet är idiealiskt för den drivande hunden, men det kräver att hunden vill hålla i, då vildsvinen i detta hägn är väldigt rörliga.    

Kandidaten

Vår senaste stolthet! Hägnet är nybyggt hösten 2012 och är på hela 12 ha. Kandidaten är speciellt byggd föt ändamålet, att man skall kunna skjuta vildsvin för sin hund. Terrängen är mycket varierad, från gammal skog till nyplantering, ekholmar, våtmarker, mindre vassområden samt bergområden med enbuskar. Här finns 3 jakttorn uppställda i området, och det finns möjlighet om man så önskar, att ta med en kompis som kan sitta på pass och skjuta vildsvin för hunden. En annan möjlighet är, att om man är flera hundförare med olika hundar, så skiftas man om, att sitta på pass.  Bara en hund får släppas i taget. Detta är den idealiska platsen att skjuta för sin egen hund, under kontrollerade former. Innan man får tillgång till Kandidaten, utses en av hundförarna till jaktledare, vilken skriver under ett kontrakt som gör personen ansvarar för området, under pågående jakt. Normalt beräknas 1 till 2 timmar per hund i hägnet.
Träningsanläggningen är öppen hela året!
© Mamima Jakt    -      Boda  -   614 96  Östra Ryd